ဟိုတယ္ခုတင္ေပၚမွာ လင္မယားလုပ္တမ္းေဆာ့ေနတဲ့ျမန္မာအတြဲ

အသက္၁၈ႏွစ္ျပည့္မွ အေပၚကဟာကုိ ႏိွပ္ၾကည့္ပါ။ လာေရာက္အားေပးတဲ့ေဘာ္ဒါေတြကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *